Průvodce programovatelností U-SQL UDT a UDAGG pro Azure Data Lake (2023)

 • Článek
 • 10 min ke čtení

Použití uživatelem definovaných typů: UDT

Uživatelem definované typy (UDT) jsou další funkcí programovatelnosti U-SQL. U-SQL UDT funguje jako běžný uživatelem definovaný typ jazyka C#. C# je jazyk silného typu, který umožňuje použití předdefinovaných a vlastních uživatelsky definovaných typů.

U-SQL nemůže implicitně serializovat nebo de-serializovat libovolné UDT při předávání UDT mezi vrcholy v sadách řádků. To znamená, že uživatel musí poskytnout explicitní formátovací modul pomocí rozhraní IFormatter. To poskytuje U-SQL s metodami serializace a de-serializace pro UDT.

Poznámka

Integrované extraktory a výstupní moduly U-SQL v současné době nemohou serializovat nebo de-serializovat data UDT do souborů nebo z nich, a to ani se sadou IFormatter. Když tedy zapisujete data UDT do souboru pomocí příkazu OUTPUT nebo je čtete pomocí extraktoru, musíte je předat jako řetězec nebo pole bajtů. Potom explicitně zavoláte serializaci a deserializační kód (to znamená metodu ToString() UDT. Uživatelem definované extraktory a výstupní moduly na druhé straně můžou číst a zapisovat UDT.

Pokud se pokusíme použít UDT v EXTRACTORu nebo OUTPUTTERu (z předchozí funkce SELECT), jak je znázorněno tady:

@rs1 = SELECT MyNameSpace.Myfunction_Returning_UDT(filed1) AS myfield FROM @rs0;OUTPUT @rs1 TO @output_file USING Outputters.Text();

Zobrazí se následující chyba:

Error1E_CSC_USER_INVALIDTYPEINOUTPUTTER: Outputters.Text was used to output column myfield of typeMyNameSpace.Myfunction_Returning_UDT.Description:Outputters.Text only supports built-in types.Resolution:Implement a custom outputter that knows how to serialize this type, or call a serialization method on the type inthe preceding SELECT.C:\Users\sergeypu\Documents\Visual Studio 2013\Projects\USQL-Programmability\USQL-Programmability\Types.usql521USQL-Programmability

Abychom mohli pracovat s UDT ve výstupním modulu, musíme buď serializovat řetězec pomocí metody ToString(), nebo vytvořit vlastní výstupní modul.

UDT se v současné době v group by nedají použít. Pokud se UDT používá v group BY, vyvolá se následující chyba:

Error1E_CSC_USER_INVALIDTYPEINCLAUSE: GROUP BY doesn't support type MyNameSpace.Myfunction_Returning_UDTfor column myfieldDescription:GROUP BY doesn't support UDT or Complex types.Resolution:Add a SELECT statement where you can project a scalar column that you want to use with GROUP BY.C:\Users\sergeypu\Documents\Visual Studio 2013\Projects\USQL-Programmability\USQL-Programmability\Types.usql625USQL-Programmability

Pokud chceme definovat UDT, musíme:

 1. Přidejte následující obory názvů:
using Microsoft.Analytics.Interfacesusing System.IO;
 1. Přidejte Microsoft.Analytics.Interfaces, což se vyžaduje pro rozhraní UDT. Kromě toho System.IO může být potřeba definovat rozhraní IFormatter.

 2. Definujte použitý typ pomocí atributu SqlUserDefinedType.

SqlUserDefinedType se používá k označení definice typu v sestavení jako uživatelem definovaný typ (UDT) v U-SQL. Vlastnosti atributu odrážejí fyzické charakteristiky UDT. Tuto třídu nelze dědit.

SqlUserDefinedType je požadovaný atribut pro definici UDT.

Konstruktor třídy:

 • SqlUserDefinedTypeAttribute (typ formatter)

 • Typ formatter: Povinný parametr k definování formátovače UDT – konkrétně typ IFormatter rozhraní musí být předán sem.

[SqlUserDefinedType(typeof(MyTypeFormatter))]public class MyType{ … }
 • Typické UDT také vyžaduje definici rozhraní IFormatter, jak je znázorněno v následujícím příkladu:
public class MyTypeFormatter : IFormatter<MyType>{ public void Serialize(MyType instance, IColumnWriter writer, ISerializationContext context) { … } public MyType Deserialize(IColumnReader reader, ISerializationContext context) { … }}

Rozhraní IFormatter serializuje a de-serializuje objektový graf s kořenovým typem <typeparamref name="T">.

<typeparam name="T">Kořenový typ objektového grafu pro serializaci a de-serializaci.

 • Deserializace: De-serializuje data na poskytnutém streamu a rekonstituuje graf objektů.

 • Serializace: Serializuje objekt nebo graf objektů s daným kořenem do zadaného datového proudu.

MyType instance: Instance typu.
IColumnWriter writer / IColumnReader reader: Podkladový sloupcový stream.
ISerializationContext context: Výčet, který definuje sadu příznaků, které určují zdrojový nebo cílový kontext datového proudu během serializace.

 • Zprostředkující: Určuje, že zdrojový nebo cílový kontext není trvalé úložiště.

 • Trvalost: Určuje, že zdrojový nebo cílový kontext je trvalé úložiště.

Jako běžný typ jazyka C# může definice U-SQL UDT obsahovat přepsání pro operátory, jako je +/==/!=. Může také zahrnovat statické metody. Pokud například použijeme tento UDT jako parametr agregační funkce U-SQL MIN, musíme definovat < přepsání operátoru.

Dříve v této příručce jsme si ukázali příklad identifikace fiskálního období od konkrétního data ve formátu Qn:Pn (Q1:P10). Následující příklad ukazuje, jak definovat vlastní typ pro hodnoty fiskálního období.

Následuje příklad oddílu kódu na pozadí s vlastním rozhraním UDT a IFormatter:

[SqlUserDefinedType(typeof(FiscalPeriodFormatter))]public struct FiscalPeriod{ public int Quarter { get; private set; } public int Month { get; private set; } public FiscalPeriod(int quarter, int month):this() {this.Quarter = quarter;this.Month = month; } public override bool Equals(object obj) {if (ReferenceEquals(null, obj)){ return false;}return obj is FiscalPeriod && Equals((FiscalPeriod)obj); } public bool Equals(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.Equals(other.Quarter) && this.Month.Equals(other.Month); } public bool GreaterThan(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.CompareTo(other.Quarter) > 0 || this.Month.CompareTo(other.Month) > 0; } public bool LessThan(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.CompareTo(other.Quarter) < 0 || this.Month.CompareTo(other.Month) < 0; } public override int GetHashCode() {unchecked{ return (this.Quarter.GetHashCode() * 397) ^ this.Month.GetHashCode();} } public static FiscalPeriod operator +(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return new FiscalPeriod((c1.Quarter + c2.Quarter) > 4 ? (c1.Quarter + c2.Quarter)-4 : (c1.Quarter + c2.Quarter), (c1.Month + c2.Month) > 12 ? (c1.Month + c2.Month) - 12 : (c1.Month + c2.Month)); } public static bool operator ==(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return c1.Equals(c2); } public static bool operator !=(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return !c1.Equals(c2); } public static bool operator >(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return c1.GreaterThan(c2); } public static bool operator <(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return c1.LessThan(c2); } public override string ToString() {return (String.Format("Q{0}:P{1}", this.Quarter, this.Month)); }}public class FiscalPeriodFormatter : IFormatter<FiscalPeriod>{ public void Serialize(FiscalPeriod instance, IColumnWriter writer, ISerializationContext context) {using (var binaryWriter = new BinaryWriter(writer.BaseStream)){ binaryWriter.Write(instance.Quarter); binaryWriter.Write(instance.Month); binaryWriter.Flush();} } public FiscalPeriod Deserialize(IColumnReader reader, ISerializationContext context) {using (var binaryReader = new BinaryReader(reader.BaseStream)){var result = new FiscalPeriod(binaryReader.ReadInt16(), binaryReader.ReadInt16()); return result;} }}

Definovaný typ zahrnuje dvě čísla: čtvrtletí a měsíc. Zde jsou definovány operátory ==/!=/>/< a statická metoda ToString() .

Jak už bylo zmíněno dříve, UDT se dá použít ve výrazech SELECT, ale nedá se použít v OUTPUTTER/EXTRACTOR bez vlastní serializace. Buď musí být serializován jako řetězec s ToString() nebo použit s vlastním OUTPUTTER/EXTRACTOR.

Teď si probereme použití UDT. V části s kódem na pozadí jsme změnili funkci GetFiscalPeriod na následující:

public static FiscalPeriod GetFiscalPeriodWithCustomType(DateTime dt){ int FiscalMonth = 0; if (dt.Month < 7) {FiscalMonth = dt.Month + 6; } else {FiscalMonth = dt.Month - 6; } int FiscalQuarter = 0; if (FiscalMonth >= 1 && FiscalMonth <= 3) {FiscalQuarter = 1; } if (FiscalMonth >= 4 && FiscalMonth <= 6) {FiscalQuarter = 2; } if (FiscalMonth >= 7 && FiscalMonth <= 9) {FiscalQuarter = 3; } if (FiscalMonth >= 10 && FiscalMonth <= 12) {FiscalQuarter = 4; } return new FiscalPeriod(FiscalQuarter, FiscalMonth);}

Jak vidíte, vrátí hodnotu našeho typu FiscalPeriod.

Tady uvádíme příklad dalšího použití v základním skriptu U-SQL. Tento příklad ukazuje různé formy volání UDT ze skriptu U-SQL.

DECLARE @input_file string = @"c:\work\cosmos\usql-programmability\input_file.tsv";DECLARE @output_file string = @"c:\work\cosmos\usql-programmability\output_file.tsv";@rs0 =EXTRACT guid string, dt DateTime, user String, des StringFROM @input_file USING Extractors.Tsv();@rs1 = SELECT guid AS start_id, dt, DateTime.Now.ToString("M/d/yyyy") AS Nowdate, USQL_Programmability.CustomFunctions.GetFiscalPeriodWithCustomType(dt).Quarter AS fiscalquarter, USQL_Programmability.CustomFunctions.GetFiscalPeriodWithCustomType(dt).Month AS fiscalmonth, USQL_Programmability.CustomFunctions.GetFiscalPeriodWithCustomType(dt) + new USQL_Programmability.CustomFunctions.FiscalPeriod(1,7) AS fiscalperiod_adjusted, user, des FROM @rs0;@rs2 = SELECT start_id, dt, DateTime.Now.ToString("M/d/yyyy") AS Nowdate, fiscalquarter, fiscalmonth, USQL_Programmability.CustomFunctions.GetFiscalPeriodWithCustomType(dt).ToString() AS fiscalperiod, // This user-defined type was created in the prior SELECT. Passing the UDT to this subsequent SELECT would have failed if the UDT was not annotated with an IFormatter. fiscalperiod_adjusted.ToString() AS fiscalperiod_adjusted, user, des FROM @rs1;OUTPUT @rs2 TO @output_file USING Outputters.Text();

Tady je příklad úplného oddílu kódu na pozadí:

using Microsoft.Analytics.Interfaces;using Microsoft.Analytics.Types.Sql;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.IO;namespace USQL_Programmability{ public class CustomFunctions { static public DateTime? ToDateTime(string dt) { DateTime dtValue; if (!DateTime.TryParse(dt, out dtValue)) return Convert.ToDateTime(dt); else return null; } public static FiscalPeriod GetFiscalPeriodWithCustomType(DateTime dt) { int FiscalMonth = 0; if (dt.Month < 7) { FiscalMonth = dt.Month + 6; } else { FiscalMonth = dt.Month - 6; } int FiscalQuarter = 0; if (FiscalMonth >= 1 && FiscalMonth <= 3) { FiscalQuarter = 1; } if (FiscalMonth >= 4 && FiscalMonth <= 6) { FiscalQuarter = 2; } if (FiscalMonth >= 7 && FiscalMonth <= 9) { FiscalQuarter = 3; } if (FiscalMonth >= 10 && FiscalMonth <= 12) { FiscalQuarter = 4; } return new FiscalPeriod(FiscalQuarter, FiscalMonth); } [SqlUserDefinedType(typeof(FiscalPeriodFormatter))] public struct FiscalPeriod { public int Quarter { get; private set; } public int Month { get; private set; } public FiscalPeriod(int quarter, int month):this() { this.Quarter = quarter; this.Month = month; } public override bool Equals(object obj) { if (ReferenceEquals(null, obj)) { return false; } return obj is FiscalPeriod && Equals((FiscalPeriod)obj); } public bool Equals(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.Equals(other.Quarter) && this.Month.Equals(other.Month); } public bool GreaterThan(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.CompareTo(other.Quarter) > 0 || this.Month.CompareTo(other.Month) > 0; } public bool LessThan(FiscalPeriod other) {return this.Quarter.CompareTo(other.Quarter) < 0 || this.Month.CompareTo(other.Month) < 0; } public override int GetHashCode() { unchecked { return (this.Quarter.GetHashCode() * 397) ^ this.Month.GetHashCode(); } } public static FiscalPeriod operator +(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) {return new FiscalPeriod((c1.Quarter + c2.Quarter) > 4 ? (c1.Quarter + c2.Quarter)-4 : (c1.Quarter + c2.Quarter), (c1.Month + c2.Month) > 12 ? (c1.Month + c2.Month) - 12 : (c1.Month + c2.Month)); } public static bool operator ==(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) { return c1.Equals(c2); } public static bool operator !=(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) { return !c1.Equals(c2); } public static bool operator >(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) { return c1.GreaterThan(c2); } public static bool operator <(FiscalPeriod c1, FiscalPeriod c2) { return c1.LessThan(c2); } public override string ToString() { return (String.Format("Q{0}:P{1}", this.Quarter, this.Month)); } } public class FiscalPeriodFormatter : IFormatter<FiscalPeriod> {public void Serialize(FiscalPeriod instance, IColumnWriter writer, ISerializationContext context) { using (var binaryWriter = new BinaryWriter(writer.BaseStream)) { binaryWriter.Write(instance.Quarter); binaryWriter.Write(instance.Month); binaryWriter.Flush(); } }public FiscalPeriod Deserialize(IColumnReader reader, ISerializationContext context) { using (var binaryReader = new BinaryReader(reader.BaseStream)) {var result = new FiscalPeriod(binaryReader.ReadInt16(), binaryReader.ReadInt16()); return result; } } } }}

Použití uživatelem definovaných agregací: UDAGG

Uživatelem definované agregace jsou všechny funkce související s agregací, které nejsou dodávány předem s U-SQL. Příkladem může být agregace pro provádění vlastních matematických výpočtů, zřetězení řetězců, manipulace s řetězci atd.

Uživatelsky definovaná definice agregační základní třídy je následující:

 [SqlUserDefinedAggregate] public abstract class IAggregate<T1, T2, TResult> : IAggregate { protected IAggregate(); public abstract void Accumulate(T1 t1, T2 t2); public abstract void Init(); public abstract TResult Terminate(); }

SqlUserDefinedAggregate označuje, že typ by měl být zaregistrován jako uživatelem definovaná agregace. Tuto třídu nelze dědit.

Atribut SqlUserDefinedType je pro definici UDAGG volitelný .

Základní třída umožňuje předat tři abstraktní parametry: dva jako vstupní parametry a jeden jako výsledek. Datové typy jsou proměnné a měly by být definovány během dědičnosti tříd.

public class GuidAggregate : IAggregate<string, string, string>{string guid_agg;public override void Init(){ … }public override void Accumulate(string guid, string user){ … }public override string Terminate(){ … }}
 • Init vyvolá během výpočtu jednou pro každou skupinu. Poskytuje inicializační rutinu pro každou skupinu agregace.
 • Funkce Kumulace se provede jednou pro každou hodnotu. Poskytuje hlavní funkce pro algoritmus agregace. Dá se použít k agregaci hodnot s různými datovými typy, které jsou definovány během dědičnosti tříd. Může přijímat dva parametry proměnných datových typů.
 • Funkce Terminate se provede jednou pro každou skupinu agregace na konci zpracování, aby se vystavil výsledek pro každou skupinu.

Pokud chcete deklarovat správné vstupní a výstupní datové typy, použijte definici třídy následujícím způsobem:

public abstract class IAggregate<T1, T2, TResult> : IAggregate
 • T1: První parametr, který se má nahromadit
 • T2: Druhý parametr, který se má nahromadit
 • TResult: Návratový typ ukončení

Příklad:

public class GuidAggregate : IAggregate<string, int, int>

nebo

public class GuidAggregate : IAggregate<string, string, string>

Použití UDAGG v U-SQL

Chcete-li použít UDAGG, nejprve jej definujte v kódu na pozadí nebo na něj odkazujte z existující programovatelné knihovny DLL, jak bylo popsáno výše.

Pak použijte následující syntaxi:

AGG<UDAGG_functionname>(param1,param2)

Tady je příklad UDAGG:

public class GuidAggregate : IAggregate<string, string, string>{string guid_agg;public override void Init(){ guid_agg = "";}public override void Accumulate(string guid, string user){ if (user.ToUpper()== "USER1") {guid_agg += "{" + guid + "}"; }}public override string Terminate(){ return guid_agg;}}

A základní skript U-SQL:

DECLARE @input_file string = @"\usql-programmability\input_file.tsv";DECLARE @output_file string = @" \usql-programmability\output_file.tsv";@rs0 =EXTRACT guid string, dt DateTime, user String, des StringFROM @input_file USING Extractors.Tsv();@rs1 = SELECT user, AGG<USQL_Programmability.GuidAggregate>(guid,user) AS guid_list FROM @rs0 GROUP BY user;OUTPUT @rs1 TO @output_file USING Outputters.Text();

V tomto scénáři použití zřetězujeme identifikátory GUID tříd pro konkrétní uživatele.

Další kroky

 • Průvodce programovatelností U-SQL – přehled
 • Průvodce programovatelností U-SQL – UDO

FAQs

What is the use of U-SQL in Azure Data Lake? ›

U-SQL is a language that combines declarative SQL with imperative C# to let you process data at any scale. Through the scalable, distributed-query capability of U-SQL, you can efficiently analyze data across relational stores such as Azure SQL Database.

Can you query Azure Data lake? ›

You can analyze and query data without prior ingestion into Azure Data Explorer. You can also query across ingested and uningested external data simultaneously.

How do I test Azure Data lake? ›

Azure Data Lake Tools for Visual Studio enables you to create U-SQL script test cases.
 1. Right-click a U-SQL script in Solution Explorer, and then select Create Unit Test.
 2. Create a new test project or insert the test case into an existing test project.
Jan 13, 2023

Is Azure SQL part of data lake? ›

Data Lake Analytics gives you power to act on all your data with optimized data virtualization of your relational sources such as Azure SQL Server on virtual machines, Azure SQL Database, and Azure Synapse Analytics.

Is Azure Data LAKE an ETL tool? ›

There are numerous tools offered by Microsoft for the purpose of ETL, however, in Azure, Databricks and Data Lake Analytics (ADLA) stand out as the popular tools of choice by Enterprises looking for scalable ETL on the cloud.

What is the difference between SQL and U-SQL? ›

Introduced in 2015, U-SQL is part of Microsoft's Azure Data Lake Analytics cloud service, but it lets users run queries against multiple data stores in the Azure cloud. SQL is the standard language for querying relational databases, while C# (pronounced "C-sharp") is a programming language developed by Microsoft.

Is Azure Data Lake a relational database? ›

A data lake captures both relational and non-relational data from a variety of sources—business applications, mobile apps, IoT devices, social media, or streaming—without having to define the structure or schema of the data until it is read. Schema-on-read ensures that any type of data can be stored in its raw form.

What is the difference between Azure Data Lake and data Explorer? ›

Azure Data Lake Storage is cloud storage that combines the best of hierarchical file systems and blob storage, while Azure Data Explorer is a fast, fully managed service that simplifies ad hoc and interactive analysis over telemetry, time-series and log data, wrote White.

What is the difference between Azure Data Lake and Delta Lake? ›

Azure Data Lake usually has multiple data pipelines reading and writing data concurrently. It's hard to keep data integrity due to how big data pipelines work (distributed writes that can be running for a long time). Delta lake is a new Spark functionality released to solve exactly this.

How difficult is Azure data Engineer exam? ›

The Azure data engineer certification is one of the most difficult exams to pass—given the wide range of concepts, various formats of questions, and the unpredictability of the exam itself. A strong foundation in data engineering can help you earn the certification.

Can I test Azure for free? ›

If you are new to Azure or if you want to run an experiment on Azure, you can use it for free, for 12 months. In this post, we'll explore how to create an Azure account that you can for free, and what's included in the offer.

What is the difference between Azure Data Lake and data factory? ›

Azure Data Lake Storage Gen2 is a set of capabilities dedicated to big data analytics, built into Azure Blob storage. It allows you to interface with your data using both file system and object storage paradigms. Azure Data Factory (ADF) is a fully managed cloud-based data integration service.

How do I migrate SQL database to Azure Data Lake? ›

In this tutorial, you perform the following steps:
 1. Create a data factory.
 2. Create a self-hosted integration runtime.
 3. Create SQL Server and Azure Storage linked services.
 4. Create SQL Server and Azure Blob datasets.
 5. Create a pipeline with a copy activity to move the data.
 6. Start a pipeline run.
 7. Monitor the pipeline run.
Sep 27, 2022

Is Azure SQL Database a data warehouse? ›

Azure SQL Data Warehouse is a managed Data Warehouse-as-a Service (DWaaS) offering provided by Microsoft Azure. A data warehouse is a federated repository for data collected by an enterprise's operational systems. Data systems emphasize the capturing of data from different sources for both access and analysis.

What type of database is Azure SQL? ›

Azure SQL Database is a fully managed platform as a service (PaaS) database engine that handles most of the database management functions such as upgrading, patching, backups, and monitoring without user involvement.

Is SQL good for ETL? ›

In the first stage of the ETL workflow, extraction often entails database management systems, metric sources, and even simple storage means like spreadsheets. SQL commands can also facilitate this part of ETL as they fetch data from different tables or even separate databases.

What is the difference between Azure Databricks and Databricks? ›

While they are both cloud-based data platforms, Azure Databricks is a proprietary platform from Microsoft that is built on top of the open-source Databricks platform. Databricks is similar to Hortonworks DataFlow in that they are both free and open source data management platforms.

Should I store JSON in SQL database or? ›

SQL Server and Azure SQL Database have native JSON functions that enable you to parse JSON documents using standard SQL language. You can store JSON documents in SQL Server or SQL Database and query JSON data as in a NoSQL database.

What is the difference between JSON and SQL? ›

SQL was designed for data that is stored in flat tables with well-defined schemas. JSON data is more flexible, permitting nested data structures, and does not always have a well-defined schema, or any schema at all.

Can we use 3 Union in SQL? ›

Conclusion. Combining several tables to one large table is possible in all 3 ways. As we have seen, the behavior of UNION in SQL Server and UNION in DAX within Power BI is very similar.

Are data lakes worth it? ›

Data lakes are excellent for storing large volumes of unstructured and semi-structured data. Storing this type of data in a database will require extensive data preparation, as databases are built around structured tables rather than raw events which would be in JSON / XML format.

What is the difference between SQL database and data lake? ›

What is the difference between a database and a data lake? A database stores the current data required to power an application. A data lake stores current and historical data for one or more systems in its raw form for the purpose of analyzing the data.

Is Azure Data Lake a data warehouse? ›

Data lakes and data warehouses are both widely used for storing big data, but they are not interchangeable terms. A data lake is a vast pool of raw data, the purpose for which is not yet defined. A data warehouse is a repository for structured, filtered data that has already been processed for a specific purpose.

What is the difference between Dataverse and data lake? ›

Having the data stored in Azure Data Lake Storage increases the writing speed to a destination. Compared to Dataverse (which might have many rules to check at the time of data storage), Azure Data Lake Storage is faster for read/write transactions on a large amount of data.

What is difference between data lake and ETL? ›

Data Lake defines the schema after data is stored, whereas Data Warehouse defines the schema before data is stored. Data Lake uses the ELT(Extract Load Transform) process, while the Data Warehouse uses ETL(Extract Transform Load) process.

Is Microsoft Dataverse a data lake? ›

Azure Synapse Link for Dataverse was formerly known as Export to data lake. The service was renamed effective May 2021 and will continue to export data to Azure Data Lake as well as Azure Synapse Analytics.

What is the difference between Databricks data lake and Delta Lake? ›

Databricks refers to Delta Lake as a data lakehouse, a data architecture that offers both storage and analytics capabilities, in contrast to the concepts for data lakes, which store data in native format, and data warehouses, which store structured data (often in SQL format).

What is the relationship between Databricks SQL and Delta Lake? ›

Delta Lake is the default storage format for all operations on Databricks. Unless otherwise specified, all tables on Databricks are Delta tables. Databricks originally developed the Delta Lake protocol and continues to actively contribute to the open source project.

Can I use Delta Lake without Databricks? ›

You no longer need Spark to interact with and use Delta Lake. Below is a summary of how everyone uses Delta Lake today, sure it's open source and you technically don't need to use Databricks … but the reality is, below is what is happening today.

What is the salary of Azure data engineer jobs? ›

Azure Data Engineer salary in India ranges between ₹ 4.4 Lakhs to ₹ 14.5 Lakhs with an average annual salary of ₹ 6.5 Lakhs.

What is the salary of Azure Data Engineer? ›

What is the salary of a Azure Data Engineer in India? Average salary for a Azure Data Engineer in India is 7 Lakhs per year (₹58.3k per month).

Does Azure Data Engineer need coding? ›

So it is mandatory to know the perquisites to become an effective Azure data engineer. For all flavors of data engineers, basic skills like coding, programming language, analytic skills, database management are common.

Which Azure exam is easy? ›

Beginners Guide – Microsoft Azure Fundamental AZ-900 Exam

You are suggested to go for the Microsoft AZ-900 certification exam as a beginner. The exam has been designed to validate your foundational level knowledge of Azure cloud services.

How much does Azure exam cost? ›

There are 12 unique Microsoft Azure certifications. The three most basic certifications (AZ-900, AI-900, and DP-900) each cost $99. The rest are $165 per certification. Keep in mind you don't have to earn all 12 certifications; the three basic certifications cover Azure, artificial intelligence, and data fundamentals.

Are Microsoft Azure certification worth it? ›

Certification in Microsoft Azure Fundamentals is valuable if you want to acquire or prove your fundamental knowledge of cloud services, specifically Microsoft Azure. The exam is meant for people new to Azure or at the beginning stages of learning how to use cloud services and solutions.

Is Databricks an ETL tool? ›

What is Databricks? Databricks ETL is a data and AI solution that organizations can use to accelerate the performance and functionality of ETL pipelines. The tool can be used in various industries and provides data management, security and governance capabilities.

Is Azure data Factory an ETL? ›

With Azure Data Factory, it's fast and easy to build code-free or code-centric ETL and ELT processes. In this scenario, learn how to create code-free pipelines within an intuitive visual environment. In today's data-driven world, big data processing is a critical task for every organization.

What is the difference between Blob storage and data lake Gen2? ›

Azure Blob Storage is a flat namespace storage where the users were able to create virtual directories, while Azure Data Lake Storage Gen2 has the hierarchical namespace functionality within its product.

How do I export data from Dataverse to SQL Server? ›

Use the solution template
 1. In Power Apps, go to Data > Azure Synapse Link, select your desired Azure Synapse Link from the list, and then select Go to Azure Synapse workspace.
 2. Select Integrate > Browse gallery.
 3. Select Copy Dataverse data into Azure SQL using Synapse Link from the integration gallery.
Dec 5, 2022

How do I migrate a large database to Azure? ›

SQL Migration to Azure: 4 Main Approaches
 1. Export and Import. Export and import techniques enable you to control the data and schema shifted during the migration process. ...
 2. Backup and Restore. ...
 3. Custom Application Code. ...
 4. Azure Database Migration Service (DMS)
Jul 29, 2021

How do I copy data from premise to Azure Data lake? ›

On the Azure Data Factory home page, select Ingest to launch the Copy Data tool. On the Properties page of the Copy Data tool, choose Built-in copy task under Task type, and choose Run once now under Task cadence or task schedule, then select Next. On the Source data store page, select on + Create new connection.

What is the difference between SQL Server and Azure SQL Database? ›

SQL Database has some additional features that are not available in SQL Server, such as built-in high availability, intelligence, and management. Azure SQL Database offers the following deployment options: As a single database with its own set of resources managed via a logical SQL server.

What is the difference between Azure SQL and Azure SQL Database? ›

Azure SQL Database offers Database-as-a-service (DBaaS-PaaS). With SQL Database, you don't have access to the machines that host your databases. In contrast, Azure Virtual Machine offers Infrastructure-as-a-service (IaaS). Running SQL Server on an Azure VM is similar to running SQL Server in a On-Premise datacenter.

What is the difference between SQL Server and Azure data warehouse? ›

SQL Server Data Warehouse exists on-premises as a feature of SQL Server. In Azure, it is a dedicated service that allows you to build a data warehouse that can store massive amounts of data, scale up and down, and is fully managed.

Is SQL Database free on Azure? ›

You are not charged for the Azure SQL Database included with your Azure free account unless you exceed the free service limit. To remain within the limit, use the Azure portal to track and monitor your free services usage.

Can I create multiple databases in Azure SQL Database? ›

You can create multiple pools on a server, but you can't add databases from different servers into the same pool.

Who uses Azure SQL Database? ›

Azure SQL is most often used by companies with 50-200 employees and 1M-10M dollars in revenue. Our data for Azure SQL usage goes back as far as 4 years and 7 months. If you're interested in the companies that use Azure SQL, you may want to check out Microsoft SQL Server and MySQL as well.

What is select U in SQL? ›

Update: it seems the u is a prefix to denote that the string includes Unicode character strings... select chr(222),u'\00DE' from dual; refer this.

What does U in USQL stand for? ›

The “U” in U-SQL stands for “Unified”; which is aptly named whereas it is designed to execute parallel queries across distributed relational or unstructured data sources using the SQL syntax.

What are the types of SQL in Azure? ›

Azure SQL is available via three deployment models:
 • Single Database—a single database, deployed to an Azure VM and managed with a SQL Database server. This is the most basic deployment model.
 • Elastic Pool—a group of connected databases that share pooled resources.
 • Managed Instance—a fully-managed database instance.
May 7, 2020

How do I run a USQL in Azure? ›

Develop R file
 1. Select the New File in your workspace.
 2. Write your code in U-SQL file. The following is a code sample. U-SQL Copy. ...
 3. Right-click in USQL file, and then select ADL: Generate R Code Behind File.
 4. The xxx. usql. ...
 5. Right-click in USQL file, you can select Compile Script or Submit Job to running job.

How to get all data from table in SQL? ›

In SQL, to retrieve data stored in our tables, we use the SELECT statement. The result of this statement is always in the form of a table that we can view with our database client software or use with programming languages to build dynamic web pages or desktop applications.

Can you UNION 3 tables in SQL? ›

Conclusion. Combining several tables to one large table is possible in all 3 ways. As we have seen, the behavior of UNION in SQL Server and UNION in DAX within Power BI is very similar.

What are basic SQL commands? ›

Some of The Most Important SQL Commands
 • SELECT - extracts data from a database.
 • UPDATE - updates data in a database.
 • DELETE - deletes data from a database.
 • INSERT INTO - inserts new data into a database.
 • CREATE DATABASE - creates a new database.
 • ALTER DATABASE - modifies a database.
 • CREATE TABLE - creates a new table.

What language does data lake use? ›

Azure Data Lake Analytics uses the U-SQL for query and processing language. The U-SQL language has a combination of SQL and programming language C#. The SQL Server database professionals can quickly become familiar with the U-SQL language. USING Outputters.

How do I create Azure Data Lake analytics? ›

Create a Data Lake Analytics account
 1. Sign on to the Azure portal.
 2. Select Create a resource, and in the search at the top of the page enter Data Lake Analytics.
 3. Select values for the following items: ...
 4. Optionally, select a pricing tier for your Data Lake Analytics account.
 5. Select Create.
Oct 17, 2022

What is the difference between Azure Data Lake analytics and data Explorer? ›

Azure Data Lake Storage Gen2 is built for data analytics and is the most comprehensive data lake available, wrote Willis. Azure Data Explorer (ADX), meanwhile, is a fast, fully managed data analytics service for real-time analysis on large volumes of streaming data.

What are the 5 types of SQL? ›

These SQL commands are mainly categorized into five categories as:
 • DDL – Data Definition Language.
 • DQL – Data Query Language.
 • DML – Data Manipulation Language.
 • DCL – Data Control Language.
 • TCL – Transaction Control Language.
Nov 30, 2022

What are the 3 types of SQL commands? ›

There are 3 main types of commands. DDL (Data Definition Language) commands, DML (Data Manipulation Language) commands, and DCL (Data Control Language) commands.

What are the 3 types of functions in SQL Server? ›

There are three types of user-defined functions in SQL Server:
 • Scalar Functions (Returns A Single Value)
 • Inline Table Valued Functions (Contains a single TSQL statement and returns a Table Set)
 • Multi-Statement Table Valued Functions (Contains multiple TSQL statements and returns Table Set)
Jul 7, 2017

How do I run a SQL script from an Azure database? ›

First, sign into the online Microsoft Azure Portal.
 1. Next, open new or existing SQL database account and click the "Tools" tab.
 2. Now, choose Query Editor (preview) option in "Tools" menu.
 3. Before getting SQL Query Editor, we need to accept the preview terms, then we will get SQL Query Editor.
 4. Connect to your database.
Feb 1, 2017

Can I host a VPN on Azure? ›

Azure VPN Gateway connects your on-premises networks to Azure through Site-to-Site VPNs in a similar way that you set up and connect to a remote branch office. The connectivity is secure and uses the industry-standard protocols Internet Protocol Security (IPsec) and Internet Key Exchange (IKE).

Can I run a PowerShell script in Azure? ›

The Run Command feature uses the virtual machine (VM) agent to run PowerShell scripts within an Azure Windows VM. You can use these scripts for general machine or application management. They can help you to quickly diagnose and remediate VM access and network issues and get the VM back to a good state.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 03/27/2023

Views: 5991

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.